Virtavesikunnostukset ja kunnostussuunnitelmat

Ihminen on aina pyrkinyt muokkaamaan virtavesiä tarpeidensa mukaisiksi. Muun muassa vesivoiman käyttö, uittoperkaukset, tul­vasuojelu, metsäojitukset sekä taajama-alueilla maisemarakentaminen ovat vaikutta­neet virtavesien ekosysteemeihin muuttamalla niiden hydrologisia ja biologisia olosuhteita. Tästä syystä virtakutuiset kalakannat ovat taantuneet ja monin paikoin hävinneet kokonaan. Virtavesien kunnostuksella pyritään elvyttämään virtakutuisten kalojen lisääntyminen ja palauttamaan kohteen luonnontilaisuus. Samalla hyötyvät muutkin terveelle virtavedelle tyypilliset eliöt, kuten jokirapu, koskikasvillisuus ja erilaiset hyönteisryhmät.

Hämeen Kalatalouskeskuksella on vankka kokemus virtavesien kunnostussuunnittelusta. Laadimme toimeksiannosta virtavesien kunnostussuunnitelmia ja suunnittelutyön lisäksi ohjaamme tarvittaessa myös itse kunnostustyön. Teemme tilauksesta myös tarvittavat lupahakemukset kunnostuksen toteuttamiseen. 

Kunnostussuunnitelma laaditaan tausta-aineistosta, kartoituksista ja maastomittauksista saatavien tietojen pohjalta. Mikäli kohteessa toteutetaan myös istutuksia, merkitsemmee poikaset tarvittaessa. Kunnostuksen ja mahdollisten istutusten jälkeen seuraamme tilanteen kehittymistä, kuten kutukantojen kokoa ja poikastiheyksiä kutupesälaskennoin sekä sähkökoekalastuksin.

Virtavesikunnostuksista Hämeen kalatalouskeskuksessa vastaa Tomi Ranta, p. 040-747 7446, tomi.ranta@proagria.fi

Referenssit kunnostussuunnittelu

Referenssit kunnostusten ohjaus